Veelgestelde vragen

OVERZICHT

1. Waarom online aanmelden?

Het online aanmeldingssysteem is objectief en transparant. Het geeft elk kind evenveel kans om naar zijn of haar school van voorkeur te gaan. Kamperen of aan te telefoon hangen hoeft niet meer, je krijgt nu enkele weken de tijd om online aan te melden.

2. Is aanmelden hetzelfde als inschrijven?

Neen. Met de aanmelding geef je aan in welke scholen je jouw kind graag wil inschrijven. Krijgt je kind na de aanmelding een plekje toegewezen in een school, dan ontvang je een e-mail met daarin een toewijzing. Met deze toewijzing kan je, na afspraak met de school, jouw kind effectief inschrijven.

3. Wat als ik niet online aanmeld?

Als je niet aanmeldt, kan je je kind pas vanaf de vrije inschrijvingsperiode inschrijven op een school waar er nog plaats is. De keuze zal beperkt zijn, gezien sommige scholen na de online toewijzingen mogelijk al volzet zijn.

4. Moet een leerling uit de voorrangsgroep ook digitaal aanmelden?

Ja. Tijdens het digitaal aanmelden hebben broers en zussen van een reeds ingeschreven leerling en kinderen van personeel voorrang.

5. Wat betekent 1A en 1B?

Bij de overstap van basisonderwijs naar secundair onderwijs gaan de meeste leerlingen naar het voltijds gewoon secundair onderwijs, waar ze de 1ste graad starten in het 1ste leerjaar A. Dat kan als zij op het einde van het lager onderwijs het getuigschrift basisonderwijs hebben behaald.

Leerlingen die niet alle leerstof van de lagere school hebben verworven en geen getuigschrift basisonderwijs hebben behaald, starten in het 1ste leerjaar B.

6. Meld ik mijn kind aan voor 1A of 1B?

Je meldt je kind aan voor 1A als je zeker bent dat je zoon of dochter een getuigschrift basisonderwijs zal behalen. Je meldt je kind aan voor 1B als je zeker bent dat je zoon of dochter geen getuigschrift basisonderwijs zal behalen.

Als je nog niet zeker bent of je zoon of dochter zijn of haar getuigschrift basisonderwijs zal behalen, meld je het best aan voor 1A én 1B. Twijfel je? Vraag raad aan de klasleerkracht van jouw kind en/of het CLB, het centrum voor leerlingenbegeleiding.

Op de websites van onze scholen vind je terug welke scholen 1A aanbieden en welke 1B. 

7. Speelt de volgorde van de scholen die ik aanduid een rol?

Ja. Zet de school waar je jouw kind het liefst naartoe wil sturen op de eerste plaats, de school van jouw tweede voorkeur op de tweede plaats, enzovoort.

Bij het online aanmeldingssysteem zal je bij de schoolkeuze eerst alle voorkeurscholen moeten opgeven. Op een volgende pagina zet je de gekozen scholen in de juiste volgorde.

8. Hoeveel scholen mag ik aanduiden in het aanmeldingssysteem?

Je duidt minstens 1 school aan. Wil je zeker zijn van een plaats op een school, dan is het belangrijk dat je meerdere scholen aanduidt. Hoe meer scholen, hoe meer kansen. Meer scholen aanduiden vermindert bovendien de kans op een plaats in de school van jouw eerste voorkeur niet, het online aanmeldingssysteem streeft ernaar om je een plaats te geven in een school die zo hoog mogelijk op jouw voorkeurslijst staat.

9. Hoe zeker is de schoolkeuze?

Iedereen heeft evenveel kans om een plekje te krijgen in zijn of haar school van eerste voorkeur. Indien er meer aanvragen dan plaatsen zijn, worden de beschikbare plaatsen verdeeld. Die verdeling gebeurt toevallig maar er wordt wel rekening gehouden met de volgorde van jouw voorkeur. Jouw kind krijgt geen plaats toegewezen in een school die niet opgegeven is.

10. Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Op www.scholennoorderkempen.be vind je het overzicht van alle scholen waarvoor je digitaal kan aanmelden in de regio Noorderkempen. Door meer dan één school op te geven, vergroot je de kans dat je kind een plaats heeft.

11. Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip waarop je jouw kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. Je kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om je kind aan te melden voor schooljaar 2024-2025: van 25 maart 2024 vanaf 9 uur tot en met 19 april 2024 om 16 uur.

12. Ik wil iets wijzigen aan mijn aanmeldingsdossier nadat ik het dossier doorstuurde. Wat moet ik doen?

Je kan tot op de laatste dag van de aanmeldingsperiode opnieuw aanmelden in het systeem en gegevens wijzigen.

13. Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Je hebt het rijksregister van je kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van je kind en kan je terugvinden op een kids-ID of identiteitskaart (achteraan) of op een klevertje van de mutualiteit.

14. Mijn kind heeft geen rijksregisternummer. Wat doe ik?

Indien je kind niet beschikt over een rijksregisternummer, dan contacteert u de helpdesk aanmelden. Zij voorzien u van een ‘dummy’-rijksregisternummer, zodat u de aanmelding zonder problemen kan uitvoeren.

15. Wat gebeurt er na het aanmelden?

Als de aanmeldperiode voor je kind is afgelopen, ontvang je een bericht met het resultaat. Daarin staat welke school plaats heeft voor je kind. Nadat je kind is aangemeld moet je het nog inschrijven in de school. Contacteer hiervoor de school.

16. Moeten broers en zussen dezelfde ouders hebben om voorrang te krijgen?

Neen, de voorrang geldt voor alle ‘kinderen van dezelfde leefentiteit’. Dat zijn:

·         broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, al dan niet wonend op hetzelfde adres.

·         halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, al dan niet wonend op hetzelfde adres.

·         kinderen die wel dezelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en stiefzussen).

 

17. Wie behoort tot de voorrangsgroep ‘kinderen van personeel’?

Kinderen van personeelsleden hebben voorrang op alle andere leerlingen en dus recht op inschrijving in de school waar het betrokken personeelslid werkt en ook in de scholen waar de inschrijvingen van de ene naar de andere school doorlopen. Een personeelslid kan enkel een kind inschrijven waarvan hij zelf de ouder is.

Om van deze voorrangsregeling gebruik te kunnen maken, moet een personeelslid op het ogenblik van de inschrijving een contract hebben van een lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen. Deze periode toont een voldoende duurzame band aan van het personeelslid met de school. Het personeelslid hoeft nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school van keuze op het moment dat de leerling zich inschrijft.

De voorrang kan dus worden opgenomen ongeacht de functie die het personeelslid uitoefent, dit kan een klusjesman, een leraar, een administratief medewerker, een pedagogische begeleider of logopedist zijn.

Het soort contract dat een school en een personeelslid hebben afgesloten, is evenmin van belang. Volgende personeelsleden komen in aanmerking:

personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school;
personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.
Een personeelslid dat geaffecteerd is aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld is in een andere school, kan in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.
Naast de functie en het type contract is ook de tewerkstellingsbreuk van het personeelslid (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) van geen belang om voorrang te krijgen.

18. Welk adres geef ik op?

Je geeft het domicilie-adres van je kind op. Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister.

19. Hoe werken de wachtlijsten?

Heeft een school die je hoger gerangschikt had geen plaats meer? Dan staat je kind automatisch op de wachtlijst. De wachtlijst voor schooljaar 2024-2025 geldt tot en met 7 oktober 2024. Scholen zijn verplicht om de volgorde van de wachtlijst te respecteren.

Als er een plaats vrijkomt in een school waar je kind op de wachtlijst staat, dan neemt de school zelf contact met je op. Geef dus zeker een correct gsm-nummer en e-mailadres op. Zo kan je je kind toch nog inschrijven in je favoriete school. Zelfs als je kind ondertussen al in een andere school ingeschreven was.

Let op: als je je kind via de wachtlijst inschrijft in een school, dan wordt je kind automatisch geschrapt van de wachtlijsten van alle scholen die lager op je voorkeurslijst stonden.

Het systeem kent steeds een plek toe in de hoogst mogelijke school van voorkeur. Is dit niet jullie eerste keuze dan komt je kind automatisch op de wachtlijst van de scholen die hoger op jullie voorkeurslijst stonden.

20. Wat is een mededeling van niet-gerealiseerde  inschrijving?

Je ontvangt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving per school waarvoor je kind op de wachtlijst staat. Het kan dus zijn dat je meerdere mededelingen van niet-gerealiseerde inschrijving krijgt. Iedere mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving is verbonden met één specifieke school. Je kind komt in die scholen automatisch op een wachtlijst te staan.

Een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving is dus een objectief bewijs van je plaats op de wachtlijst van een school. Ook wanneer er in een school geen plaats is voor je kind tijdens de vrije inschrijvingsperiode, moet de school je een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving bezorgen.

21. Wat moet ik doen als er iets is misgelopen met de aanmelding van mijn kind?

Binnen het aanmeldingsinitiatief van scholen Noorderkempen is een ombudsdienst actief. De dienst onderzoekt wat er eventueel is misgelopen en geeft een antwoord op je vraag. Je kan jouw klacht of bezorgdheid melden aan ombudsdienst@scholennoorderkempen.be.

Je kan je ook wenden tot de Commissie inzake Leerlingenrechten: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/commissie-inzake-leerlingenrechten

22. Wat zijn de taken van de ombudsdienst tijdens de aanmeldingsperioden?

Het doel van de ombudsdienst is het filteren van materiële fouten en het bespreekbaar maken van uitzonderlijke aanmeldingssituaties. Indien, ondanks de beveiliging door het systeem, toch een aanmelding zou gebeuren die formeel verkeerd of onvolledig is, wordt deze behandeld door de ombudsdienst.